ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดนาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายสามารถ กองโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,15:17  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นายสามารถ กองโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,15:12  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..