กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบังอร ธงธนานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2