พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ปรัชญาโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดนาค  ได้ร่วมกันกำหนดปรัชญาของโรงเรียน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  คือ

 

มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำบริการ  ประสานชุมชน

 

มีความรู้     หมายถึง    นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

คู่คุณธรรม    หมายถึง    นักเรียนมีคุณค่าของตนเอง  โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความรักและให้อภัยต่อกัน  เสียสละ ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ   มีความสามัคคีกตัญญูต่อสถาบันรวมทั้งผู้มีพระคุณ   มีความขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  อดทน  พูดจาดีมีกริยาสุภาพเรียบร้อย

น้อมนำบริการ   หมายถึง   โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนทุกๆด้านที่จะบริการได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ประสานชุมชน   หมายถึง   โรงเรียนได้มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนในทุกด้าน

เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

ชมพู - ฟ้า

 

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นพิกุล