กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูรศินา ช้างเนียม

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1