กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูรศินา ช้างเนียม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริประภา ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1