กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูสุพิน นิ่มอนงค์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2