ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
    
 
 
 
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา
 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

2


32

19
 

51

อนุบาล  2

2


30
 

27
 

57

ป.1

2


32
 

26
 

58

ป.2


2


30


35

65

ป.3


2


34


30

64

ป.4

2


33
 

29
 

62

ป.5

3
 


44
 

42
 

86

ป.6

3


47
 

30
 

77

รวมทั้งหมด

18

282

238

520