กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมคิด ตองสารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางบุญทัย รัตนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญภา อยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายเกษม จันทร์หอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววาสนา รุมรัตนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2