กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูมาลี เกรียงไกรวณิช

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3