วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดนาค

 

                โรงเรียนวัดนาค  จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญ    ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น    พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และมีทักษะพื้นฐาน  พัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและดนตรี  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อที่ว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 

พันธกิจ

 

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและพิการ

2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

3.  พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ

4.  พัฒนาระบบ บริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัด การศึกษา

 

 เป้าประสงค์

 

1.  ประชากรวัยเรียนได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคทั่วถึง มี คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักและภาคภูมิใจในความ เป็นอยุธยา

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3.  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ

4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

5.   ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ              

     ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจ  และเน้นการมี
      ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ
      สนับสนุนการจัดการศึกษา