คณะผู้บริหาร

นายสามารถ กองโชค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา