กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2