ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ กองโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน