กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูอัญชลี ธีระสาสน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง น้ำทิพย์ จำนงค์วุฒิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปิยาณี น่วมนุ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุพัฒน์ฌา พูลผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1