คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิราภรณ์ สุขประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฑาทิพย์ นภาดล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวฐิติธนา หาบุบผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2