คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ กองโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน